Tư vấn cách xác định tỷ giá mb giao dịch thực tế

Tư Vấn Cách Xác định Tỷ Giá Mb Giao Dịch Thực Tế (2)

Tỷ giá mb giao dịch thực tế là tỷ giá mua vào, bán ra của ngân hàng MB, nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ. Vậy tỷ giá ngân hàng mb giao dịch thực tế được xác định như thế nào?

Tỷ giá mb thực tế xác định căn cứ vào thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước

  • Người nộp thuế thực hiện nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam, trừ trường hợp được nộp thuế bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật. Trường hợp người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế bằng ngoại tệ nhưng được cơ quan có thẩm quyền cho phép nộp bằng đồng Việt Nam thì căn cứ vào số tiền VND trên chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Và tỷ giá quy định tài khoản này để quy đổi thành số tiền bằng ngoại tệ để thanh toán cho khoản nghĩa vụ phải nộp thuế bằng ngoại tệ. Trường họp nộp thuế tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội MB hay tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, thì áp dụng ty gia mb bank mua vào của ngân hàng MB hay tổ chức tín dụng. Nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
  • Nếu trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ngâ hàng mb giao dịch thực tế.

Tỷ giá giao dịch

  • Tỷ giá mb giao dịch thực tế để hoạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của ngân hàng MB, nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.
  • Tỷ giá mb giao dịch thực tế để hoạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của ngân hàng MB, nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

Các trường hợp khác

  • Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, thì khi phát sinh các khoản nợ phải thu của khách hàng, kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh. Đây là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại MB nơi chỉ định khách hàng thanh toán.
  • Riêng trường hợp nhận trước của người mua, khi đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, thì bên nợ tài khoản 131 áp dụng tỷ giá gi sổ thực tế đích danh đối với số tiền đã nhận trước.
  • Khi thu hồi nợ phải thu của khách hàng thì kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ngân hàng MB ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tượng khách hàng nợ. Nếu trường hợp khách hàng nợ có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tế đích danh được xác định là tỷ giá bình quân gia truyền di động các giao dịch của khách nợ đó.
  • Riêng trường hợp có phát sinh giao dịch nhận trước tiền của người mua thì bên có tài khoản 131 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận trước. Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản thu của khách hàng, có gốc ngoại tệ tại tất cả các thời điểm lập báo cáo tài chính theo uy định của pháp luật. Ty gia ngan hang MB giao dịch thực tế khi đánh giá lại khoản phải thu của khách hàng, là tỷ giá mb mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp quân đội chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm lập Báo cáo tài chính.

Nếu doanh nghiệp áp dụng quy đổi tỷ giá ngân hàng mb theo quy định của kế toán thì nghĩa vụ thuế được xác định sẽ bị thay đổi theo quy định của thuế. Người giao dịch cần nắm vững ty gia mb giao dịch thực tế để có chiến lược hợp lý nhất.